"Kalendarium Nowogardu"
      Wykaz zawiera tylko bazę dat i informację hasłową o wydarzeniu. Pełna informacja znajduje się w miejscu wskazanym przez autora opracowania. Spis zawiera daty, które zostały odnotowane w kronikach lub innych publikacjach, w tym w prasie krajowej,
        województwa szczecińskiego, prasie lokalnej, kronikach zakładów pracy, zapiskach urzędowych, dokumentach i na fotografiach ze zbiorów prywatnych Nowogardczan, w pracach i publikacjach naukowych.
          Zbiór ten stanowi zaledwie znikomą ilość  ustalonych faktów, które mogą stać się bazą wyjściową do dalszych ustaleń i  korekt już publikowanych faktów i zapisów historycznych.
          Prawa autorskie zastrzega Franciszek Karolewski.
  Rok mc dn. Źródło Treść:
  980 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Na Ziemi Nowogardzkiej przebywają rycerze Mieszka I
  1000 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Prawdopodobna data zbudowania pierwszej chrześcijańskiej świątyni przez biskupa Reinbarn'a w miejscu obecnego kościoła.
  1003 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Najazd Luciców na tereny pomorskie , w tym i na ziemie nowogardzkie.
  1003 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Do tego czasu Pomorze Zachodnie stanowi integralną część ziem pod władzą królów Polski.
  1005 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Rycerstwo Bolesława Chrobrego gości na Ziemi Nowogardzkiej.
  1008 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Zakończenie walk między wojskami Świętopełka a rycerstwem władcy polskiego na Ziemiach Nowogardzkich.
  1015 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Mieszko II i jego wojowie przechodzą przez rejon nowogardzki.
  1018 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Świętopełek podporządkowuje się Bolesławowi Chrobremu.
  1034 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Lata reakcji pogańskiej po śmierci Mieszka II, powodujące zagładę dzieła arcypasterza kołobrzeskiego.
  1037 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Do tego czasu Nowogard należy do państwa polskiego.
  1037 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Powstanie pogańskie Masława pozwala Gryfitom zagarnąć Ziemię Nowogardzką i włączyć do swoich posiadłości.
  1060 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Bolesław Szczodry zwany Śmiałym wraz ze swoją armią przebywa na terenach nowogardzkich.
  1075 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Bolesław Krzywousty i jego  comesa Skarbiera Adwańca bywali w nowogardzkim.
  1090 0 0 St.Rzeszowski Kronika cz. I Wojska Władysława Hermana pod wodzą Sieciecha walczą na terenach nowogardzkich.
  1100 0 0 BDP-17/92 Nowogardzka Świątynia zostaje zniszczona w czasie reakcji pogańskiej po śmierci Mieszka II.
  1101 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W XII w. Biskup Woliński Wojciech położył kamień węgielny pod budowę kościoła NMP w Nowogardzie.
  1101 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Z XII w. pochodzą obie chrzcielnice stojące do dziś przy wejściu do kościoła.
  1101 0 0 Wiadomości Zachodnie nr 12/73 W XII w. z inicjatywy Bolesława Krzywoustego misje chrześcijańskie docierają na tereny nowogardzkie.
  1124 0 0 St.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Przez Nowogard wiedzie droga wojenno-handlowa z Wolina do Kołobrzegu.
  1124 0 0 St.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Wysłany przez Bolesława Krzywoustego orszak Św. Ottona dokonuje chrztu ludności Nowogardu.
  1130 0 0 BDP-17/92 Pierwszy Biskup Woliński Wojciech położył kamień węgielny pod budowę kościoła pw. NMP w Nowogardzie.
  1130 0 0 BDP-21/92 W latach 30-tych XII w. Biskup woliński Wojciech położył kamień węgielny pod budowę kościoła w Nowogardzie.
  1200 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Al Idrisz pisze o Nowogardzie: jest to gród okazały, o zwartej zabudowie, wielkich bogactwach i wysoko kwalifikowanych rzemieślnikach.
  1200 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W XII w. arabski kronikarz AL- Idrisz wspomina o ważnym i ludnym ośrodku zwanym NUGRADA.
  1200 0 0 Wiad.Zach. 12/73 Al-Idrisz pisze: jest to gród okazały o zwartej zabudowie, wielkich bogactwach i wysoko kwalifikowanych rzemieślnikach.
  1248 0 0 Kronika Lawerentza Nabycie ziemi "Nogart" - dotychczas w posiadaniu księcia Barnima I - przez biskupstwo w Kamieniu.
  1248 0 0 Margrit Schlegel BRD Miasto nosi nazwę: NOGART
  1248 0 0 Margrit Schlegel BRD Nabycie ziemi "Nogart" - dotychczas w posiadaniu księcia Barnima I - przez biskupa w Kamieniu.
  1263 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ród Ebersteinów wypędzony ze Szwabii przez księcia Brunszwiku, wyemigrował na Pomorze.
  1267 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ebersteinowie przebywają na dworze krewnego, biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichen.
  1268 0 0 Kronika Lawerentza Kronikarz Bollnow podaje jako nazwę miasta " Nogard".
  1268 0 0 Margrit Schlegel BRD Pierwsza wzmianka wymieniająca Nowogard jako posiadłość Biskupa Kamieńskiego.
  1268 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard został oddany przez ks.. Barnima I Szczecińskiego biskupom kamieńskim.
  1268 0 0 St.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Pierwsza oparta na dokumentach wzmianka jako "zamek i miasteczko" zwane dalej "Miasteczko Nogart".
  1268 0 0 St.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu W Nowogardzie istnieje zamek myśliwski będący własnością Biskupa Kamieńskiego.
  1268 0 0 Wiad.Zach. 12/73 Dobra nowogardzkie oraz wieś Dąbrowa nadane (przekazane) Biskupstwu Kamieńskiemu.
  1268 0 0 Wiad.Zach.12/73 Kronikarz Bollnow podaje jako nazwę miasta " Nogard".
  1268 0 0 Wiad.Zach.12/73 Książę Szczeciński Barnim I przekazał Biskupowi Kamieńskiemu we władanie miasto wraz z okolicą.
  1268 0 0 Wiad.Zach.12/73 Pierwsza  wzmianka,  że:  gród  jest własnością Biskupa Kamieńskiego.
  1268 4 13 Prog.TMZN Pierwsza wzmianka o Nowogardzie - jako dworze warownym, miejscem na trasie traktu  bursztynowego.
  1268 4 13 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pierwszy zapis:  "Nogard castrum et villa sive oppidum" - twierdza, dwór wiejski, oszańcowanie, miejsce warowne.
  1270 0 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/492 Z.Miler Hrabia Otto I von Eberstein przekazał miastu 150 łanów ziemi.
  1274 0 0 Kronika Lawerentza Hrabiowski ród Eberstein otrzymuje zamek i miejscowość Naugard jako lenno, oprócz tego wsie: Minten, Langkafel, Zickerke, Glizig, Doringshagen i Dusterbeck.
  1274 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Do 1663r. stulecie niesłychanego ucisku feudalnego, Ebersteinowie sprowadzają kolonistów niemieckich.
  1274 0 0 Margrit Schlegel BRD Hrabiowski ród Eberstein otrzymuje zamek i miejscowość Naugard jako lenno, oprócz tego wsie: Minten, Langkafel, Zickerke, Glietzig, Doringshagen i Dusterbeck.
  1274 0 0 Prog.TMZN Biskupstwo Kamieńskie oddaje gród grafom von Eberstein, przybyłym ze Szwabii.
  1274 0 0 Prog.TMZN Nadana posiadłość wraz z miastem ma obszar   700 łanów   (ok. 12 000 ha).
  1274 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Biskup Herman osadził w grodzie swego krewnego - grafa z Braunschweigu Ottona Ebersteina.
  1274 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Ebersteinowie uzyskują posiadłość lenną: Nowogard  i 700 włók ziemi /21 000 morgów/.
  1274 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Herbem Ebersteinów był srebrny lew w koronie na błękitnym tle.
  1274 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na zamku nowogardzkim osiadają grafowie von Eberstein, posiadają gród, miasto i 700 łanów ziemi w okolicy.
  1274 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard stanowi rezydencję Ebersteinów.
  1277 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do roku 1313  Otton II prowadzi szeroką akcję germanizacji powiatu i miasta Nowogard.
  1282 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Otton I syn Ditricha  Eberstein zakończył władanie ziemią nowogardzką.
  1290 0 0 Prog.TMZN Starania o uzyskanie dla Nowogardu praw miejskich.
  1295 0 0 Wiad.Zach. 12/73 Biskup Kamieński przekazuje miasto grafom von Eberstein - miasto jest już ośrodkiem handlowym.
  1300 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Na początek XIV w. określono czas powstania ratusza.
  1301 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przebudowa kościoła na charakter gotycki, dobudowa prezbiterium.
  1302 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do roku 1326 germanizację włości nowogardzkich kontynuują bracia Herman i Albrecht.
  1309 0 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/492 Z.Miler Przywilej Prawa Lubeckiego przeprowadza ostrzejszą komasację łanów hrabiowskich, mieszczanie otrzymali 108 łanów, trzej bracia Eberstein pozostawili sobie 20 łanów, natomiast 22 łany podzielono jako dzierżawę pomiędzy dostojników miejskich i urzędników.
  1309 0 0 G.Sz.165/87 Nowogard otrzymał prawa miejskie.
  1309 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Rozpoczyna się stały napływ ludności niemieckiej do miasta, Słowianie są wypierani na podgrodzie.
  1309 0 0 Margrit Schlegel BRD Miasto nosi nazwę : NEVGARDE
  1309 0 0 Prog.TMZN Przyznano akt lokacyjny - sporządzony na prawie lubeckim.
  1309 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard otrzymał przywilej stosowania prawa lubeckiego.
  1309 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Trzej bracia Ebersteinowie zabrali miastu ziemie uprawne,  pozostawili tylko 108 łanów.
  1309 0 0 Wiad.Zach. 12/73 Miasto przestaje rządzić się dawnym prawem polskim.
  1309 0 0 Wiad.Zach.12/73 Nowogard uzyskuje miejskie prawa  lubeckie.
  1309 4 30 DN nr 98/95 Zbigniew Miler Przywilej Prawa Lubeckiego zamyka proces założenia miasta, komasacja gruntów - łanów hrabiowskich.
  1309 4 30 Kronika Lawerentza Założenie niemieckiego miasta Naugard. Uroczyste nadanie "Prawa Lubeckiego" na rynku miasta.
  1309 4 30 Margrit Schlegel BRD Nadanie statutu miasta "Lubisches Recht" jako niemieckie miasto, przywileje ogłoszono na rynku, tekst pisany był w języku łacińskim.
  1309 4 30 Margrit Schlegel BRD Założenie niemieckiego miasta Naugard. Nadanie "Prawa Lubeckiego"  na rynku w Nowogardzie.
  1310 0 0 BDP-17/92 Przebudowano nowogardzki kościół.
  1310 0 0 BDP-21/92 Na początku XIV w. kościół przebudowano, nadając mu kształt świątyni gotyckiej.
  1321 0 0 Kronika Lawerentza Do hrabstwa Naugard należą, na podstawie zachowanego dokumentu - jako książęce lenna wsie: Kartzig, Gross-Sabow, Klein-Sabow, i Maskow.
  1321 0 0 Margrit Schlegel BRD Do hrabstwa Naugard należą na podstawie jednego z dokumentów - jako książęce lenna wsie : Kartzig, Gross-Sabow, Klein-Sabow, i Maskow.
  1325 0 0 BDP-17/92 Pierwsza wzmianka pisana o kościele w dokumencie Hermana i Albrechta von Eberstein oddających kościołowi  w dzierżawę młyn.
  1325 0 0 Kronika Lawerentza Pierwsze nabożeństwo ewangelickie w kościele Parafialnym  pod Wezwaniem " St. Marie" w Nowogardzie.
  1325 0 0 St.. Rzeszowski Kronika cz. I Rada Miejska Nowogardu ufundowała do kościoła ołtarz Marii Magdaleny.
  1330 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Budowa kościoła Mariackiego do 1334 r.
  1331 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Otton III "Miłujący pokój" germanizuje włości nowogardzkie do 1376 roku. (?)!
  1331 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wsie Czermnica i Kościuszki w powiecie nowogardzkim należały do Hindenburg'ów.
  1334 0 0 Kronika Lawerentza Wzmianka w dokumentach o zakończeniu budowy gmachu kościoła parafialnego pod wezwaniem " St. Marie."
  1348 0 0 Kronika Lawerentza Wybuch epidemii dżumy.
  1360 0 0 Leszek Badowski Praca Magisterska Liczne baszty, wieże, dwie fosy, dwa jeziora czyniły z miasta niezdobytą twierdzę.
  1360 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest: Elerus Stacji - Polak (?).
  1360 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Za Ottona III zakończono budowę murów obronnych, budowanych prawie 50 lat.
  1376 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I (Do 1379 Nowogardem i okolicami rządzi Otton IV. ) ( ? )
  1376 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Siostra Ottona III wychodzi za mąż za Dziewicza Dobrzańskiego.
  1378 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Janko z Czarnkowa zapisał wiadomość o walkach wewnętrznych toczących się pod Nowogardem.
  1378 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I (Nowogardem rządzi brat Ottona IV  - Ludwik I. ) ( ? )
  1378 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pierwsza wzmianka o POLSKIM  WÓJCIE Marcin Kazike i rajcy Henryku Radunke.
  1379 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zakończenie sporu Wedlów z Ebersteinami.
  1389 0 0 Wiad.Zach.12/73 Znany polski kronikarz Janko z Czarnkowa zapisał,  że w konflikcie między biskupem a książętami, miasto broni się.
  1400 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do 1500 r.  trwa budowanie i ulepszanie murów obronnych wraz z   2 bramami "Stargardzką" i "Gryficką".
  1415 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Do 1459 r. kolejnym panem na włościach nowogardzkich jest Albrecht  II  "Wierny", brat Ludwika I-go.
  1446 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Umiera młodo brat Albrechta II  - Klaus (1420-1446).
  1447 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Otton V (1447-1456) ożenił się z Agatą ze słowiańskiego rodu rycerskiego Marwiczów. 
  1447 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Umiera Wiesław, brat Albrechta II  (1420-1447). 
  1451 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W kaplicy kościelnej umieszczono ołtarz pod wezwaniem  Świętej Trójcy.
  1451 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W podziemiu kaplicy kościelnej znajduje się krypta grobowa hrabiów Nowogardu.
  1451 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zbudowano Kaplicę Hrabiowską, zwaną Kaplicą Świętej Trójcy.
  1459 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I (Lennem nowogardzkim włada do  1486r. Albrecht III Waleczny.) (?)
  1460 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przez Nowogard szli  żołnierze Kazimierza Jagiellończyka.
  1461 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I ( Lenno nowogardzkie zarządzane jest przez Ludwika II "Pożądliwego" do: 1502 r.) ( ? )
  1461 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Siostra Albrechta III i Ludwika II wyszła za mąż za Krzysztofa Polińskiego,  namiestnika książęcego na Świdwinie.
  1464 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest: Kone /Love/ Hungherstorp - pochodzenie narodowościowe nie ustalone.
  1466 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przyłączenie Maszewa wraz z okolicami do posiadłości Nowogardu.
  1466 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Udzielenie pożyczki ks. Erykowi II.
  1467 0 0 Margrit Schlegel BRD Miasto nosi nazwę:     NOUGARDEN , NOVGARDEN.
  1467 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Bracia Ebersteinowie Ludwik i Albert rozszerzyli uprawnienia miasta.
  1478 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Hrabstwo nowogardzkie za panowania Bogusława X cieszy się względnym spokojem.
  1478 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nowogard musi świadczyć służbę wojskową w sile 125 konnych w pełni uzbrojonych ludzi.
  1481 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przez długie lata, do roku 1553 Nowogardem rządzi Jerzy, ożeniony z Walpurgią von Schick.
  1485 0 0 G.Sz.146/71 Kościół Mariacki zbudowany przed 1334 r. posiada dzwon z 1485 r. Dzwon na wieży kościelnej wisi do I Wojny Światowej !
  1485 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu W nowej ceglanej wieży kościoła zawieszono wielki dzwon "Maria" o przekroju 102 cm.
  1485 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kościół w końcu XV w. posiada 8 ołtarzy:  Św. Jakuba, Św. Jerzego, Św .Gertrudy, Św. Andrzeja, oraz Matki Ubogich.
  1485 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Mieszczan grzebano w podziemiu pod główną nawą i na cmentarzu otaczającym kościół.
  1485 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Obok Krypty Hrabiowskiej istnieje Krypta Rycerska - po przeciwnej stronie prezbiterium.
  1485 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I W Krypcie Rycerskiej w kościele chowano dworzan i lenników feudalnych władców Nowogardu.
  1491 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Jarchlin - w nowogardzkim rejonie najstarsza osada słowiańska, miejscowym proboszczem jest ks.Paweł Gędek.
  1500 0 0 BDP-17/92 Wraz z falą protestantyzmu kościół przechodzi w ręce Ewangelików i służy im jako dom modlitwy do marca 1945 r.
  1500 0 0 G.Sz. 08.08.69 W XVI wieku w Kikorzach wzdłuż rzeki Głowienicy biegnie granica między Brandenburgią a Szwecją.
  1500 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Część ludności słowiańskiej przenosi się z miasta do osady podmiejskiej.
  1500 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Miasto rozwija się, większe zaplecze rolnicze, rozwija się też rzemiosło.
  1501 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rozwydrzony tłum zwolenników Lutra niszczy ołtarze, nagrobki i obrazy w kościele.
  1501 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Uległy zagładzie dzieła sztuki średniowiecznej, zniknęły epitafia z polskimi imionami i nazwiskami.
  1511 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Herman Wysse - Polak.
  1520 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ludwik III  wydał swoją siostrę za Zygmunta Birka von der Daube.
  1527 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kolejnym władcą Nowogardu jest Ludwik III do 1583 r. - przydomek "Gnuśny". 
  1534 0 0 Kronika Lawerentza Wprowadzenie nauki Lutra, uchwała o uwolnieniu się od nowych przepisów kościelnych Bugenhagena. Nugard/Nowogard przyjmuje jako podstawową wiarę ewangelicką.
  1534 0 0 Margrit Schlegel BRD Od czasu reformacji językiem używanym oficjalnie  jest język górnoniemiecki.
  1534 0 0 Prog.TMZN Panami lennymi Nowogardu stają się książęta pomorscy.
  1534 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Nauki Lutra przenikają do Nowogardu , zostaje otwarta szkoła parafialna dla dzieci mieszczan.
  1536 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wolfgang II (1536-1592), pierwszy Eberstein z tzw. linii maszewskiej żeni się Anną hrabiną zur Lippe.
  1543 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Najmłodszy brat Wolfganga II, - (1543-1613) Stefan - Henryk  ożeniony z hrabianką Małgorzatą von Dietz.
  1543 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Stefan Henryk buduje następnie własną twierdzę "Wolfsburgd" w Błotnie i tam zamieszkuje.
  1543 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Stefan Henryk mieszka w wilczej twierdzy w Redostowie zbudowanej przez Wolfganga.
  1546 0 0 S.Rzeszowski       "Nowogard i okolice" Ebersteinowie sprowadzają duchownych protestanckich, a skarb kościelny sprzedają w Szczecinie za 85 talarów, co było wielką sumą w owych czasach.
  1546 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Srebro kościelne w ilości 150 łutów, które zagarnęli feudałowie,  sprzedają za 85 talarów w Szczecinie.
  1550 0 0 Kronika Lawerentza Założenie szkoły pod administracją kościelną.
  1550 0 0 Margrit Schlegel BRD Założenie pierwszej szkoły pod administracją kościelną.
  1550 0 0 Wiad.Zach. 12/73 Miasto w chciwych i brutalnych rękach Ebersteinów. Skarb kościoła przehandlowali za 85 talarów.
  1558 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Jorgen Weise - Polak.
  1559 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kościół został odremontowany po pożarze, który nawiedził całe miasto.
  1564 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Valentin Wesenberg - Niemiec.
  1565 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Jerzy Kasper żonaty z hrabianką Kunegundą von Schlick.
  1565 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Z pokolenia  linii Ludwika Gnuśnego - jest reprezentant Jerzy Kasper (1565-1629).
  1569 0 0 Dziennik Nowogardzki nr.96/492 Z.Miler W rejestrze spadkowym jest zapis, iż majątek Werder posiada 24 łany ziemi zalesionej, leśniczy mieszka w słowiańskiej Chyży.
  1569 0 0 Fr. Wójcik Kronika cz. II Zalegalizowanie podziału majątkowego członków rodu Ebersteinów.
  1574 0 0 Fr. Wójcik Kronika cz. II Ponowna regulacja stosunków prawnych - prawem lubeckim - bez posiadania samorządu.
  1574 0 0 Fr. Wójcik Kronika cz. II Wydano i określono prawo o porze zasiewów, zbiorów, oraz o obowiązkach pasterzy miejskich.
  1574 0 0 Margrit Schlegel BRD Miasto nosi nazwę NEWGARTEN
  1574 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Przebudowa wnętrz kościoła, pierwsze malowidła zostały zatynkowane.
  1576 0 0 Zbigniew Miler,  DN 537 Rozpoczęto budowę zamku w Redostowie.
  1578 0 0 Prog.TMZN Miasto miało 100 domów i około 850 mieszkańców.
  1579 0 0 Fr. Wójcik Kronika cz. II Dla panów Nowogardu i Maszewa chłopi płacili dodatkowo podatki oraz dziesięcinę dla kościoła / do 1580 r./
  1579 0 0 Fr. Wójcik Kronika cz. II Wprowadzenie obowiązkowego świadczenia w naturze od ludności chłopskiej  / do 1580 r./.
  1579 0 0 Fr. Wójcik Kronika cz. II Zwiększenie areału folwarków szlacheckich.
  1580 0 0 Fr. Wójcik Kronika cz. II Posiadłość hrabstwa Nowogardu około 1580 r. liczy 42 miejscowości.
  1583 0 0 Dz.N. nr5//95 Zbigniew Miler W źródłach pisanych spotykamy, że w Nowogardzie istnieje Bractwo Kurkowe zwane też gildią strzelecką, założoną przez hrabiego Ludwika III von Eberstein jako milicja mieszczańska.
  1583 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Drugi pożar kościoła, przyczyną był piorun, który trafił w drewnianą dzwonnicę.
  1583 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Hrabia Ludwik III von Eberstein powołuje milicję mieszczańską do obrony granic miasta.
  1583 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ludwik Eberstein zwany "Trzecim" sprawował rządy i należał do wybitniejszych panów nowogardzkich.
  1583 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Pożar miasta. Zniszczenia różnych partii miasta.
  1583 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wzmocnienie zamku murami, ziemnymi bastionami na których umieszczono artylerię.
  1583 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zostały uszkodzone najstarsze dzwony, zdjęto uszkodzone, pozostał jeden z 1485 r.
  1590 0 0 Margrit Schlegel BRD Nowogard liczył 500 mieszkańców, posiadał 98 domów , które były zwrócone do ulicy ścianą szczytową, było 9 straganów.
  1590 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Johannes Pipenburg - Niemiec.
  1590 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Miasto przeciwstawia się swojemu feudałowi.
  1594 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Ostatni feudalny władca Nowogardu Ludwik Krzysztof   (1595-1684 ?).
  1595 0 0 S.Rzeszowski  Z Dziejów Nowogardu Pożar miasta. Zniszczenia różnych części miasta.
  1595 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Żądania pod adresem Grafa syna Albrechta zostały odrzucone i stały się początkiem ostrych wystąpień.
  1595 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Spalił się dach kościoła.
  1596 0 0 Z.Miler,  DN 537 Trwa budowa zamku w miejscowości Błotno.
  1600 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kościół otrzymał organy , witraże i piękny ołtarz.
  1600 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Kościół posiada  łatwopalny trzcinowy dach.
  1600 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Miasto liczy 100 domów mieszkalnych i budynków gospodarczych.
  1600 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Od każdego 2 lipca odbywały się regularnie jarmarki kramarskie.
  1600 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Otwarte i ostre zatargi z miastem,  Albrecht uwięził burmistrza miasta.
  1600 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Rozkwit cechu pantoflarzy , wyrób drewnianych chodaków.
  1600 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Z wojny 30-letniej większość  gospodarstw chłopskich wyszła zupełnie zrujnowana /do 1700 r./.
  1600 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Wybudowano łaźnię miejską dla wszystkich mieszczan.
  1600 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zobowiązanie członków cechów do obrony miasta i zamku.
  1600 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zorganizowanie się cechów krawców, kowali i płócienników.
  1601 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest Johannes Schenecke - Polak.
  1601 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Burmistrzem miasta Nowogard jest: Mattheus Wegner - Niemiec.
  1601 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Obecny kościół został wzniesiony w XVII wieku na miejscu dawnej świątyni zniszczonej w czasie wojny 30-letniej.
  1606 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Formalna wojna miedzy miastem i zamkiem / do 1607 r/.
  1607 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Części kościoła grozi zawalenie, dodatkowo gryzonie (szczury i myszy) zjadły miech organów.
  1607 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Zarysowało się sklepienie w prezbiterium, ściana szczytowa i wieża groziły zawaleniem.
  1624 0 0 Dz.N. nr 96/492 Zbigniew Miler W zestawieniu spadkowym : folwark przywłaszczył sobie 2 opustoszałe zagrody w Długołęce oraz resztę ziemi pobliskiej Chyży.
  1626 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Sąd nadworny w Koszalinie rozstrzyga spór na korzyść miasta, a nie Albrechta.
  1627 0 0 St. Rzeszowski Kronika cz. I Bogusław XIV zostaje zmuszony do udzielenia zgody na zakwaterowanie wojsk cesarskich Wallensteina.
       
  Kalendarium 1   dalej ...